Thứ hai Ngày 1 Tháng 6 Năm 2020

Giới thiệu Sở Ngoại vụ

Ban Giám đốc Sở

(13/02/2020 14:50)

Văn phòng - Thanh tra

(13/02/2020 14:29)

Phòng Quản lý Biên giới

(13/02/2020 14:11)

Phòng Hợp tác Quốc tế

(13/02/2020 14:10)

Cơ cấu tổ chức của sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang

(30/09/2015 09:14)

(Website SNgVHG) - Cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ gồm: Ban Lãnh đạo Sở (Giám đốc và 03 Phó Giám đốc); 05 phòng Chuyên môn (Văn phòng; Phòng Thanh tra; Phòng Ngoại vụ - Lãnh sự; Phòng Quản lý Biên giới; Phòng Thông tin - Kinh tế Đối ngoại) và 01 đơn vị Trung tâm Thông tin tư vấn và Dịch vụ Đối ngoại.

Lời Tựa

(26/02/2008 09:07)

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang (tên cũ là Sở Ngoại vụ và Biên giới tỉnh Hà giang) được thành lập ngày 01/01/2004 trên cơ sở kiện toàn Ban đối ngoại (1993). Căn cứ theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 16/4/2008 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Hà Giang, sở Ngoại vụ và Biên giới tỉnh Hà Giang đổi tên thành Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang.

<< >>

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?
Huế
Đà Nẵng
Hà Nội
Khu vực khác